bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Statut Szkoły


STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. FRYDERYKA CHOPINA
W BUDKACH PIASECKICh
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów przedszkoli oraz publicznych szkół
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów przedszkoli oraz publicznych szkół
SPIS TREŚCI

A. Statut szkoły
1. Rozdział I – Postanowienia ogólne
2. Rozdział II – Cele i zadania szkoły
3. Rozdział III – Struktura szkoły
4. Rozdział IV – Organy wewnętrzne szkoły i ich kompetencje
5. Rozdział V – Nauczyciele i wychowawcy klas
6. Rozdział VI – Personel pomocniczy, pracownicy administracji i obsługi
7. Rozdział VII – Organizacja kształcenia i wychowania
8. Rozdział VIII – Uczniowie szkoły
9. Rozdział IX – Zasady rekrutacji uczniów do szkoły
10. Rozdział X – Prawa i obowiązki uczniów
11. Rozdział XI – Procedury postępowania w przypadku śmierci ucznia, pracownika szkoły
12. Rozdział XII – Postanowienia końcowe

B. Regulaminy i programy
1. Regulamin ucznia
2. Regulamin Samorządu Szkolnego
3. Regulamin Rady Pedagogicznej
4. Regulamin Rady Rodziców
5. Program wychowawczy szkoły
6. Szkolny program profilaktyki

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Budkach Piaseckich jest szkołą zaspokajającą potrzeby oświatowe środowiska lokalnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi na poziomie podstawowym.

§2
Szkołę tworzy, prowadzi i utrzymuje, przekształca i znosi organ prowadzący szkołę – Rada Gminy w Teresinie.

§3
Podstawę usankcjonowania szkoły stanowią:
a) Decyzja o powołaniu szkoły.
b) Akt założycielski (orzeczenie organizacyjne) określający położenie szkoły, jej zasięg terytorialny i stopień organizacyjny.
c) Uchwała nr 1/12/99 Rady Gminy w Teresinie z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej w szkołę sześcioletnią.
d) Statut szkoły.
e) Akt nadania imienia Fryderyka Chopina Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich uchwałą Rady Gminy nr XLV/325/2014

§4
W szkole pobierają naukę dzieci i młodzież w wieku ustawowego obowiązku szkolnego. Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa.

§5
Nauka w szkole jest bezpłatna.

§6

Szkoła realizuje program nauczania określany w podstawie programowej przez Ministra Edukacji Narodowej

§7
Szkoła podstawowa stanowi organizacyjną i programową podstawę wyższych szczebli kształcenia ogólnego i zawodowego.

§8
Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Budkach Piaseckich jest szkołą pełną, sześcioklasową, realizującą plan i program nauczania klas I – VI oraz oddziału przedszkolnego.

§9
Szkoła jest zakładem pracy dla zatrudnionych w niej pracowników, oraz zakładem oświatowym, świadczącym usługi edukacyjne dla zgromadzonych w niej uczniów.

§10
Porządek wewnętrzny szkoły, obowiązki szkoły wobec pracowników i obowiązek pracowników wobec szkoły określają regulaminy.

Rozdział II
Cele i zadania szkoły

§11
Cele szkoły:
1. wszechstronny rozwój ucznia jako nadrzędny cel pracy edukacyjnej,
2. wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym,
3. dbanie o to, aby dziecko odróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej),
4. dążenie do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku, do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki w kolejnych etapach edukacji,
5. przygotowanie do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą.
Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie: nauczania, wychowania i kształcenia umiejętności.

§12
Zadania szkoły:
- realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku i na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się,
- respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń – szkoła – dom rodzinny,
- rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka,
- kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy,
- poszanowanie godności dziecka, zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej,
- wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów,
- dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich,
- sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa z życiu społecznym.

§13
W szkole uczniowie kształcą swoje umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
- planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności;
- skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego porozumiewania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień;
- efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;
- rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
- poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
- odnoszenia się do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;
- rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
- przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

§14
Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców zmierzają do tego, aby uczniowie w szczególności:
- znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);
- rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;
- mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych jak i całej edukacji na danym etapie;
- stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenia do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych;
- poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;
- uczyli się szacunku dla dobra wspólnego, jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;
- przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;
- kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

Nauczyciele mając na uwadze osobowy rozwój ucznia powinni współdziałać na rzecz tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw.

Szczegółowy program wychowawczy szkoły stanowi załącznik do niniejszego statutu.


Rozdział III
Struktura szkoły

§15
W skład szkoły wchodzą:
1) Zasoby materialne, tj. składniki majątkowe szkoły będące jej własnością,
2) Zasoby ludzkie, tj. pracownicy szkoły, uczniowie i inne zasoby związane z działalności szkoły,
3) Zasoby finansowe stanowiące źródło pokrycia potrzeb szkoły.

§16
Zasoby ewidencji i gospodarowania składnikami majątkowymi określa organ prowadzący i utrzymujący szkołę.

§17
Pracownikami szkoły są:
1) Nauczyciel pełniący funkcję dyrektora szkoły,
2) Nauczyciele i wychowawcy,
3) Inne osoby pracujące w szkole (pracownicy administracyjno – obsługowi)

§18
W strukturze szkoły funkcjonują: biblioteka szkolna i świetlica szkolna.
I) Biblioteka szkolna.
1) Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2) W bibliotece zorganizowana jest czytelnia do korzystania z wybranych książek i czasopism bez wypożyczania ich do domu.
3) Biblioteka szkolna prowadzi, opracowuje i udostępnia swój księgozbiór uczniom, nauczycielom, absolwentom i rodzicom.
4) Działalnością biblioteki szkolnej kieruje nauczyciel-bibliotekarz.
5) Do zadań nauczyciela – bibliotekarza należy w szczególności:
a) stałe zaopatrywanie księgozbioru bibliotecznego w nowe pozycje wydawnicze,
b) opracowywanie i udostępnianie księgozbioru użytkownikom szkoły,
c) współdziałanie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w realizacji programu nauczania i doskonalenia zawodowego,
d) organizowanie i propagowanie czytelnictwa książek i czasopism wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
e) organizowanie i prowadzenie w bibliotece zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z zakresu wiedzy o książce, przysposobienia czytelniczego i informatycznego,
f) udzielanie nauczycielom pomocy w zakresie wzbogacania języka ojczystego uczniów oraz we wdrażaniu uczniów do umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
g) zaspokajanie niektórych potrzeb uczniów w zakresie rozwoju ich uzdolnień, zainteresowań i zamiłowań,
h) przyczynianie się do przygotowania uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły i środowiska lokalnego,
i) organizowanie aktywu bibliotecznego spośród uczniów starszych klas szkoły do zapoznania ich z zasadami funkcjonowania biblioteki szkolnej, pomocy przy wypożyczaniu książek dla uczniów, przyjmowaniu zwrotów, ustawianiu na półkach, a także pomocy w konserwacji zbiorów.

II) Świetlica szkolna.
W szkole funkcjonuje świetlica szkolna:
1) Czas pracy świetlicy rozpoczyna się w chwili zakończenia lekcji przez klasę kończącą zajęcia najwcześniej w danym dniu tygodnia.
2) Świetlica jest czynna do godziny 1600.
3) Pracą świetlicy kieruje nauczyciel świetlicy.
4) W świetlicy odbywają się zajęcia plastyczne, techniczne, sportowe, opiekuńcze. Chętni uczniowie odrabiają lekcje.
5) Na początku roku szkolnego rodzice wypełniając odpowiednie druki zapisują swoje dzieci do świetlicy.
6) Wszystkie zapisane dzieci są objęte opieką w świetlicy szkolnej.

Rozdział IV
Organy wewnętrzne szkoły i ich kompetencje

§19
Organy wewnętrzne szkoły stanowią:
1) Dyrektor szkoły,
2) Rada pedagogiczna,
3) Samorząd uczniowski,
4) Rada rodziców.

§20
Dyrektor szkoły:
1) Jest kierownikiem zakładu pracy, w rozumieniu prawa pracy dla wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole.
2) Jest kierownikiem „państwowej jednostki organizacyjnej” w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego w odniesieniu do uczniów szkoły.
3) Jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników i uczniów szkoły.
4) Reprezentuje szkołę wobec pracowników i uczniów szkoły oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz.
5) Kieruje działalnością rady pedagogicznej, jako jej przewodniczący oraz realizuje jej uchwały.
6) Organizuje działalność szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki,
7) Zapewnia organizacyjne, materialne, techniczne i kadrowe warunki sprawnej i efektywnej realizacji zadań szkoły.
8) Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki wszystkim uczniom i pracownikom szkoły.
9) Sprawuje nadzór pedagogiczny i administracyjny w szkole.
10) Dokonuje oceny pracy i wartości zawodowej podległych mu pracowników szkoły,
11) Dokonuje podziału zadań na poszczególne stanowiska pracy i przydziału czynności służbowych wszystkim pracownikom szkoły.
12) Organizuje kancelarię szkoły, składnicę akt i obsługę finansowo – księgową szkoły.
13) Kieruje bieżącą działalnością szkoły.
14) Realizuje inne działania wynikające z przepisów prawa lub poleceń przełożonych dyrektora szkoły.

§21
W realizacji zadań dyrektor szkoły ma prawo:
1) Dokonywać podziału zadań na poszczególne stanowiska pracy oraz dokonywać przydziału obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wszystkim pracownikom szkoły.
2) Zatrudniać, zwalniać oraz dokonywać zmian w stosunku pracy nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły na warunkach określonych w przepisach szczegółowych.
3) Zawiesić realizację uchwały rady pedagogicznej, jeżeli jest sprzeczna z przepisami prawa lub interesem szkoły i o swojej decyzji powiadomić organ prowadzący szkołę w celu podjęcia przez ten organ decyzji ostatecznej.
4) Przyznawania pracownikom nagród i wyróżnień oraz premii pieniężnych.
5) Wymierzania kar porządkowych nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom szkoły wg postanowień kodeksu pracy.
6) Dyrektor szkoły w uzasadnionych przypadkach może wnioskować do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
7) Dysponować składniami majątkowymi i funduszami szkoły w granicach przewidzianych przepisami szczegółowymi.

§22
Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za:
1) Dobór nauczycieli i wychowawców oraz pracowników administracji i obsługi szkoły,
2) Właściwą organizację pracy w szkole i jakość osiąganych wyników jej działalności.
3) Dobór zadań do planu pracy szkoły.
4) Skuteczność nadzoru pedagogicznego i administracyjnego w szkole.
5) Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki pracownikom oraz uczniom szkoły.
6) Kształtowanie właściwej atmosfery pracy i stosunków międzyludzkich wśród pracowników i uczniów.
7) Realizację potrzeb socjalnych pracowników i uczniów szkoły związanych z wykonywaniem pracy zawodowej i nauką w szkole.
8) Właściwe gospodarowanie składnikami majątkowymi i zasobami finansowymi szkoły oraz ich zabezpieczenie przed kradzieżą, zaginięciem, zniszczeniem, uszkodzeniem.
9) Opracowywanie, klasyfikowanie, składowanie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji kancelarii szkoły.
10) W razie nieobecności dyrektora zastępuje go nauczyciel wcześniej wyznaczony przez dyrektora.

§23
Rada pedagogiczna.
1) Wszyscy nauczyciele pracujący w szkole tworzą radę pedagogiczną.
2) Rada pedagogiczna:
a) jest wewnętrznym, kolegialnym organem szkoły powołanym do rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania wszystkich spraw dotyczących statutowej działalności szkoły, w szczególności dotyczących kształcenia, wychowywania i opieki;
b) podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków;
c) podejmuje decyzje stanowiące, opiniujące, wnioskujące.
3) Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych szkoły;
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów;
c) zatwierdzanie planu pracy szkoły;
d) zatwierdzane projektów działań innowacyjnych i eksperymentalnych w szkole;
e) zatwierdzenie planu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i wychowawców realizowanego w ramach działalności rady pedagogicznej.
4) Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należy:
a) organizacja pracy szkoły, a w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
b) projekt planu finansowego szkoły, w szczególności zaś podział środków na zakupy rzeczowe;
c) odznaczeń, nagród i wyróżnień;
d) projekt przydziału czynności służbowych nauczycielom i wychowawcom, tj. zajęć dydaktycznych i wychowawczych realizowanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego jak i płatnych dodatkowo.
5) Do kompetencji wnioskujących rady pedagogicznej należy:
a) odwołanie dyrektora szkoły z funkcji kierowniczej w szkole;
b) dokonanie oceny nauczyciela zaniedbującego się w realizacji przydzielonych mu zadań poza normalnym trybem, w celu dyscyplinowania realizacji zadań szkoły.
6) Pracą rady kieruje przewodniczący rady.
7) Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
8) Rada pedagogiczna opracowuje i przedkłada radzie rodziców do zatwierdzenia projekt statutu szkoły.
9) Organizację, szczegółowy zakres zadań i tryb pracy rady pedagogicznej określa jej odrębny regulamin.

§24
Samorząd uczniowski
1) Wszyscy uczniowie szkoły tworzą (stanowią) samorząd szkolny.
2) Samorząd wybiera ze swego grona organy wykonawcze samorządu.
3) Zasady wybierania tych organów oraz ich funkcjonowania, zakres działania i zadania określa regulamin samorządu uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnych.
4) Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z postanowieniami statutu szkoły.
5) Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów szkoły wobec dyrektora, rady pedagogicznej, nauczycieli i wychowawców w sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły i realizacji praw uczniowskich.
6) Do najważniejszych zadań samorządu szkolnego należy:
a) przedstawienie radzie rodziców, dyrektorowi i radzie pedagogicznej swoich uwag i wniosków dotyczących funkcjonowania szkoły i realizacji praw uczniowskich;
b) kształtowanie umiejętności zespołowego działania i samodzielnego rozwiązywania problemów własnych oraz stwarzanie warunków do wyzwalania aktywności społecznej uczniów do jak najlepszego wypełniania obowiązków uczniowskich w szkole,
c) przedstawianie propozycji do planu pracy szkoły, a wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,
d) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących uczniów, udział w formułowaniu przepisów wewnętrznych szkoły regulujących życie społeczności uczniowskiej,
e) zapoznane się z programem nauczania i wymaganiami regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
f) przedstawienie dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej uwag i wniosków dotyczących oceniania wiedzy oraz umiejętności uczniów, ustalenia kryteriów i mierników tych ocen, ich jawności i uzasadnienia,
g) organizowanie działalności kulturalnej i oświatowej, sportowej i rozrywkowej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,
h) redagowanie i wydawanie własnej gazetki szkolnej,
i) przedkładanie dyrektorowi propozycji personalnej opiekuna samorządu szkolnego,
j) szczegółowy zakres zadań, oraz zasady funkcjonowania samorządu szkolnego uczniów określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego statutu.


§25
Rada rodziców
1) Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców i prawnych opiekunów ( 1 osoba z każdej klasy), wyraża ona interesy uczniów wobec dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i organów zewnętrznych szkoły.
2) Rada rodziców w realizacji swych działań współpracuje z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną dla uzyskania jak najlepszych wyników swej działalności.
3) W szczególności do zdań Rady rodziców należą sprawy:
a) uczestniczenie w opracowaniu planu pracy szkoły na dany rok szkolny oraz planu zaopatrzenia finansowego na pokrycie potrzeb rzeczowych szkoły,
b) gromadzenie środków finansowych pochodzących z dobrowolnych składek rodziców, prowizji od ubezpieczenia dzieci, zysku z loterii fantowej i różnych dotacji w celu stałego polepszania warunków pracy dydaktyczno – wychowawczej i podnoszenia jej wyników,
c) ułatwienie szkole współpracy i współdziałania z rodzicami, opiekunami prawnymi uczniów w sprawach związanych z nauką i wychowaniem dzieci,
d) udzielanie szkole pomocy wychowawczej i materialnej w organizacji wycieczek szkolnych, zagospodarowaniu wolnego czasu uczniów, wypoczynku, rekreacji, rozrywki,
e) wyrażanie i przekazywanie organom nadzorującym szkołę swojej opinii o pracy szkoły.
4) Szczegółowy zakres działania, zadania, strukturę i zasady funkcjonowania Rady rodziców określa regulamin opracowany i zatwierdzony przez rodziców na zebraniu ogólnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ⅔ ogólnej liczby rodziców uczniów szkoły.

Rozdział V
Nauczyciele i wychowawcy klas

§26
Nauczyciele:
1) Realizują zadania wynikające z postanowień Konstytucji RP, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, z postanowień art. 6 ustawy – Karta Nauczyciela;
2) Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, są odpowiedzialni za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów (wychowanków);
3) Dbają o rozwój fizyczny i umysłowy uczniów, a w szczególności zaś o ich życie, zdrowie, bezpieczeństwo;
4) Dokonują rozpoznania aktualnych potrzeb dzieci i młodzieży, a także ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzają warunki zaspokajania tych potrzeb, rozwoju uzdolnień i zainteresowań;
5) Rzetelnie przygotowują się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a w kontaktach z uczniami sprzyjają rozbudzaniu i wyzwalaniu aktywności poznawczej w toku pracy lekcyjnej oraz pozalekcyjnej;
6) Często i systematycznie oraz sprawiedliwie, na podstawie jasnych i czytelnych kryteriów oraz mierników ocen, oceniają wiedzę i umiejętności uczniów będące podstawą klasyfikacji i promowania;
7) Utrzymują stałe i systematyczne kontakty z rodzicami bądź opiekunami prawnymi uczniów w celu informowania ich o postępach ich dzieci w nauce oraz w celu zdobywania i przekazywania innych informacji o uczniach;
8) Realizują inne obowiązki wynikające z przepisów.

§27
W szkole powołane są 3 zespoły nauczycielskie:
1) Zespół nauczycielski uczący w klasach młodszych i klasie przedszkolnej.
2) Zespół nauczycielski uczący w klasach starszych.
3) Zespół wychowawców klas O-VI.
4) Do zadań zespołu należą:
a) wybór programów nauczania, współdziałania w ich realizacji,
b) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć uczniów, stymulowanie rozwoju uczniów,
c) zorganizowanie pomocy pedagogiczno -psychologicznej uczniom mającym problem z nauką ( uczniowie z opiniami),
d) omawianie skuteczności w/w pomocy,
e) analiza problemów wychowawczych występujących w poszczególnych
klasach

§28
Wychowawcy.
1) Każdy zespół klasowy uczniów ma swego opiekuna ustalonego przez dyrektora szkoły spośród nauczycieli pracujących w szkole, zwanego „wychowawcą klasy”;
2) Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się oddziałem przez cały okres nauczania w danym etapie edukacji;
3) Do najważniejszych zadań wychowawcy klasy należą:
a) dobra znajomość zespołu klasowego, a także poszczególnych uczniów, ich uzdolnień i zainteresowań, sytuacji wychowawczej w rodzinie i warunków bytowych,
b) organizowanie opieki wychowawczej i pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej,
c) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie, szczególnie w zakresie koordynacji, ilości i jakości prac domowych, terminów prac kontrolnych dla równomiernego obciążenia nauką własną w ciągu całego tygodnia,
d) organizowanie opieki dydaktycznej i pomocy dla uczniów mających trudności w nauce celem uzupełniania braków w wiadomościach i umiejętnościach,
e) organizowanie kontaktów nauczycieli z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności, ich osiągnięć dydaktycznych, występujących trudnościach oraz wspólnego szukania środków zaradczych,
f) okazywanie stałej troski o właściwy stosunek uczniów do nauki szkolnej i wspólnie z nauczycielami uczącymi w klasie, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
g) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów powierzonej jego opiece,
h) zapoznanie uczniów i rodziców z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania oraz postanowieniami regulaminu szkolnego dla uczniów dotyczącymi kryteriów ocen z zachowania,
i) stwarzanie warunków dla prawidłowej pracy samorządu klasowego, współdziałanie z tym samorządem i udzielanie mu pomocy w realizacji jego zadań,
j) dbanie o rozwój fizyczny i zdrowie uczniów,
k) organizowanie życia zbiorowego klasy, szczególnie w zakresie kultury, krajoznawstwa, rekreacji wypoczynku, rozrywki i innych form zagospodarowania czasu wolnego uczniów,
l) organizowanie różnorodnych form aktywności społecznej uczniów w szkole i środowisku, stopniowe przygotowywanie ich do życia z zbiorowości ludzi dorosłych i pełnienia różnorodnych ról społecznych, wyrabiania troski o mienie szkolne jako dobro wspólne,
m) troska o ład i dyscyplinę uczniów, higienę i estetykę klasy,
n) załatwianie różnych spraw administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z czynnościami służbowymi wychowawcy klasy.

Rozdział VI
Personel pomocniczy, pracownicy administracyjni i obsługowi.

§29
Funkcję pomocniczą w szkole spełniają pracownicy ekonomiczni, administracyjni, obsługowi.

§30
Pracowników tych zatrudnia dyrektor szkoły na zasadach przewidzianych w powszechnym prawie pracy.

§31
Pracownicy ci realizują zadania na podstawie indywidualnych zakresów zadań, uprawnień i odpowiedzialności ustalonych przez dyrektora szkoły.


Rozdział VII
Organizacja kształcenia i wychowania

§32
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§33
1) Szczegółową organizację nauczania , wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania opracowuje dyrektor, opiniuje Rada Pedagogiczna do 30 kwietnia, a zatwierdza organ szkoły do dnia 30 maja danego roku.
2) W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę nauczycieli szkoły, w tym nauczyciela zajmującego stanowisko dyrektora, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, zajęć dodatkowych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
3) Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§34
Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. W szkole funkcjonuje 6 oddziałów, w których uczą się dzieci od kl. I do VI oraz 1 klasa przedszkolna .

§35
1) Przy nauczaniu niektórych przedmiotów (informatyka, język obcy) oddziały mogą być dzielone na mniejsze grupy.
2) Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach języka obcego i informatyki w oddziałach liczących powyżej 25 uczniów.
3) W przypadku oddziałów mniej liczonych niż w/w, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
4) Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 25 uczniów.

§36
Podstawową formą zajęć szkolnych jest lekcja, Zajęcia lekcyjne odbywają się w zespołach klasowych. Zespół klasowy składa się z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się przedmiotów określonych w planie i programie nauczania danej klasy.

§37
Lekcje odbywają się w pomieszczeniach szkolnych zwanych „klasami”, w pracowni informatycznej, w sali gimnastycznej, w sali rekreacyjnej, na boisku, na placu zabawa, w ternie.

§38
1) Nauka w szkole rozpoczyna się codziennie o godzinie 8ºº. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy pomiędzy lekcjami trwają po 10 minut, z tym, że po trzecie godzinie lekcyjnej jest 15 minutowa przerwa śniadaniowo – obiadowa. W sytuacjach wyjątkowych przerwy zwykłe mogą być skrócone do 5 minut.
2) Czas trwania poszczególnych zajęć i przerw międzylekcyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny ustalony tygodniowy rozkład zajęć.

§39
W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna, za zgodą Rady Rodziców, może ustalić inny czas rozpoczynania zajęć szkolnych niż godzina 8ºº.


§40
Obecność uczniów na zajęciach szkolnych jest obowiązkowa i jest monitorowana przez wychowawcę.

§41
Dla rozwijania uzdolnień i zainteresowań uczniów w szkole są organizowane różne formy zajęć pozalekcyjnych. Są nimi: koła przedmiotowe, koła artystyczne i sportowe.

§42
Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych jest dobrowolny.

§43
Szkoła organizuje zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze i rewalidacyjne dla uczniów wymagających dodatkowej opieki. Zasady organizacji tych zajęć i rekrutacji uczniów określają odrębne przepisy.

§44
Podczas nauki szkolnej uczeń podlega systematycznej i częstej ocenie w zakresie zdobywania wiedzy oraz nabywania umiejętności.

§45
Rok szkolny dzieli się na dwa okresy (półrocza) kończące się klasyfikacją uczniów. Klasyfikacja na koniec drugiego okresu stanowi podstawę do podjęcia decyzji o promowaniu uczniów do klasy programowo wyższej lub pozostawieniu w tej samej klasie na drugi rok.

§46
Szczegółowo zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów określa dokument: Szkolny system oceniania.

§47
Pracą lekcyjną kierują nauczyciele poszczególnych przedmiotów.


§48
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć planujący pracę nauczycieli i uczniów w ciągu całego tygodnia. Realizacja zajęć edukacyjnych odbywa się w oparciu o „Podstawę programową kształcenia ogólnego”.

§49
Uczniowie, którzy ukończyli klasę V oraz 15 rok życia i nie rokują ukończenia szkoły w normalnym trybie mogą być kierowani za zgodą rodziców do szkoły przysposabiającej do zawodu.

§50
Decyzję o skierowaniu ucznia do szkoły przysposabiającej do zawodu, za zgodą rodziców, podejmuje rada pedagogiczna po uprzednim zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, na podstawie wyników badań lekarskich oraz psychologiczno – pedagogicznych.


Rozdział VIII
Uczniowie szkoły

§51
Uczniem jest każde dziecko w wieku obowiązku szkolnego, zamieszkujące w obwodzie szkolnym, lub poza nim, które nie ukończyło szkoły podstawowej i jest wpisane do księgi uczniów.

§52
Podstawą wpisania dziecka do księgi uczniów jest decyzja o przyjęciu dziecka do szkoły:
a) do klasy pierwszej na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka,
b) do klas programowo wyższych na podstawie świadectwa szkolnego wystawionego przez tę lub inną szkołę, odpisu arkusza ocen lub w oparciu o wyniki egzaminu sprawdzającego, określającego poziom wiedzy i umiejętności dziecka.

§53
Uczniowie do realizacji swych zadań są podzieleni na zespoły zwane klasami. Każda klasa skupia uczniów z tego samego poziomu kształcenia.


Rozdział IX
Zasady rekrutacji uczniów do szkoły

1) Od roku szkolnego 2016/2017 dziecko 5 – letnie może odbywać w szkole roczne przygotowanie przedszkolne, a dziecko sześcioletnie obowiązkowo odbywa przygotowane przedszkolne.
2) Warunkiem uczęszczania dziecka do klasy przedszkolnej jest złożenie do dyrektora wcześniej pobranego w sekretariacie szkoły wniosku o przyjęcie dziecka do klasy przedszkolnej.
3) Termin składania wniosków od 20 do 30 marca roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki.
4) Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego. Dzieci sześcioletnie na wniosek rodziców po odbyciu przygotowania przedszkolnego mogą rozpocząć naukę w klasie pierwszej.
5) Do szkoły prowadzonej przez gminę przyjmuje się:
a) dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
b) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły według zasad określonych w uchwale Rady Gminy nr XVIII/122/2016 z dnia 22 lutego 2016.
Do obwodu Szkoły Podstawowej im Fryderyka Chopina w Budkach Piaseckich należą miejscowości: Budki Piaseckie, Kawęczyn (wieś), Mikołajew, Nowa Piasecznica, Stara Piasecznica, Witoldów, Dębówka.

6) Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.


Rozdział X
Prawa i obowiązki uczniów

§54
Uczeń ma prawo do:
1) Bezpłatnego korzystania z usług oświatowych organizowanych i prowadzonych przez szkołę.
2) Bezpłatnego korzystania z pomieszczeń szkolnych, urządzeń, sprzętu i pomocy naukowych oraz księgozbioru bibliotecznego w toku nauki szkolnej i zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.
3) Bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, zgodnie z wymogami zasad bhp i ochrony przeciwpożarowej.
4) Prawidłowo organizowanego procesu kształcenia zapewniającego aktywne uczestniczenie w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności, zaspokajania jego aspiracji edukacyjnych oraz rozwoju uzdolnień i zainteresowań.
5) Systematycznej i częstej, jawnej i sprawiedliwej, w oparciu o czytelne kryteria i mierniki, oceny swoich wiadomości i umiejętności.
6) Ochrony i poszanowania własnej godności, a w tym ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej.
7) Zgłaszania swemu wychowawcy niezadowolenia z osiąganych wyników dydaktycznych i wnioskowanie o ponowne ich ustalenie, zgodnie z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania dołączonym do tegoż statutu.
8) Dodatkowej pomocy nauczyciela, w przypadkach, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału programowego.
9) Swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących wyznawanej religii, a także życia szkolnego w sposób nienaruszający dobra osobistego innych osób.
10) Wszelkich form opieki socjalnej i wychowawczej organizowanej w szkole lub poza szkołą.
11) Bezpłatnego korzystania z poradnictwa pedagogicznego w związku z nauką i pobytem w szkole.
12) Swobodnego zrzeszania się w organizacjach dziecięcych legalnie działających w szkole oraz samorządzie klasowym i szkolnym, a za ich pośrednictwem wpływania na działalność szkoły.
Cele, zadania i zasady oraz formy działania tych organizacji określają odrębne przepisy.

§55
Uczeń ma obowiązek:
1) Zachowywać się zgodnie z postanowieniami szkolnego regulaminu ucznia.
2) Systematycznie uczęszczać do szkoły na zajęcia lekcyjne, nie spóźniać się, oraz przynosić wszystkie niezbędne indywidualne środki dydaktyczne i przybory szkolne.
3) Uczyć się systematycznie, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę dla uczniów, pracować nad własnym rozwojem fizycznym i intelektualnym, rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania.
4) Aktywnie włączać się do życia społecznego w klasie szkolnej oraz całej zbiorowości uczniowskiej szkoły.
5) Sumiennie wykonywać polecenia dyrektora szkoły, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
6) Okazywać szacunek przełożonym, nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz uczniom szkoły.
7) Godnie reprezentować szkołę w kontaktach z pozaszkolnym środowiskiem społecznym i przyrodniczym.
8) Chronić własne życie i zdrowie przed zagrożeniem.
9) Troszczyć się o ład i porządek w szkole, o estetykę pomieszczeń szkolnych oraz szanowanie mienia szkolnego jako dobra wspólnego.
10) Nie używać wulgaryzmów.
11) Dbać o czystość w swoim otoczeniu.
12) Szczególnie troszczyć się o młodszych kolegów.
13) Służyć innym pomocą.
14) Na uroczystości szkolne:
- rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
- apele z okazji świąt państwowych,
- ważne wydarzenia w życiu szkoły (np. ślubowanie kl. I, Dzień Edukacji Narodowej, dzień patrona):
uczniowie zakładają strój galowy:
- dziewczęta – biała bluzka i granatowa spódniczka,
- chłopcy – biała koszula i granatowe spodnie.
15) Na imprezy szkolne/dyskoteki, choinkę, pożegnanie lata, festyn – uczniowie zakładają stroje odświętne.
16) W dniu nauki obowiązuje schludny strój. Dziewczęta nie mogą zakładać bluzek odsłaniających całe ramiona, brzuch, plecy. Nie mogą zakładać bardzo krótkich spódnic i spodni.

§56
Sposoby usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole.
1) Usprawiedliwienie nieobecności powinno być wystawione przez lekarza lub napisane przez rodzica (opiekuna prawnego) z podpisem i datami nieobecności.
2) Dopuszcza się usprawiedliwienie ustne przez rodzica na zebraniu klasowym lub w inny sposób w bezpośrednim kontakcie z wychowawcą (np. telefon).
Zwolnienie jest przechowywane w teczce wychowawczej.

§57
Sposoby postępowania w chwili choroby dziecka.
1) W razie nagłej choroby ucznia w czasie jego pobytu w szkole, wychowawca lub inny nauczyciel natychmiast powiadamia rodzica. W przypadku braku kontaktu z rodziną zawiadamia pogotowie ratunkowe.
2) Pracownicy szkoły nie mogą dobrowolnie podawać dzieciom leków doustnych. Szkoła dysponuje tylko środkami opatrunkowymi. Dziecko, które musi zażywać leki w czasie trwania zajęć, przynosi je za zgodą rodziców ze sobą (dotyczy dzieci przewlekle chorych).
§58
Sposoby zwalniania dziecka ze szkoły.
1) Dziecko może być zwolnione z lekcji do domu po dokonaniu pisemnej zgody rodziców. Dziecko musi mieć zgodę wychowawcy. W przypadku braku wychowawcy uczeń zgłasza się do dyrektora.
§59
Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia, rodzaje nagród i kar zawarte są w regulaminie ucznia.

Rozdział XI
Procedury postępowania w przypadku śmierci ucznia,
pracownika szkoły.

§60
Śmierć ucznia.
1) Wykonanie nekrologu i umieszczenie w widocznym miejscu przed szkołą.
2) Zorganizowanie apelu i poinformowanie o zaistniałej sytuacji.
3) Ogłoszenie 3-dniowej żałoby szkolnej.
4) Udział w pogrzebie:
- w miarę możliwości zorganizowanie wyjazdu chętnych uczniów na uroczystości pogrzebowe.
§61
Śmierć pracownika szkoły.
1. Wykonanie nekrologu i umieszczenie w widocznym miejscu przed szkołą.
2. Zorganizowanie apelu i poinformowanie o zaistniałej sytuacji.
3. W przypadku śmierci nauczyciela czynnego – ogłoszenie 3-dniowej żałoby szkolnej.
4. Udział w pogrzebie:
- w przypadku nauczyciela czynnego zorganizowanie wyjazdu chętnych uczniów na uroczystości pogrzebowe,
- w przypadku nauczyciela emerytowanego – udział w pogrzebie delegacji złożonej z pracowników szkoły,
- w przypadku pozostałych pracowników szkoły – udział w pogrzebie delegacji złożonej z pracowników szkoły.

Rozdział XII
Postanowienia końcowe.

§62
Szkoła posiada sztandar i hymn szkoły oraz ceremoniały uroczystości szkolnych
( ślubowanie kl. I, pożegnanie uczniów kl. VI, dzień patrona )
§63
Dzień 17 października każdego roku w kolejną rocznicę śmierci Fryderyka Chopina jest Dniem Patrona Szkoły. W tym dniu nie odbywają się lekcje. Uczniowie uczestniczą w uroczystym apelu i imprezie okolicznościowej.
§64
Poczet sztandarowy jest obecny na apelach o tematyce patriotycznej: Święto Niepodległości, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz na uroczystościach szkolnych takich jak: ślubowanie kl. I, pożegnanie uczniów kl. VI, Dzień Patrona.
§65
Poczet sztandarowy uczestniczy w gminnych uroczystościach obchodów świąt państwowych.
§66
Szkoła posiada hymn szkoły pt. „Fryderyk Chopin wśród nas”.
§67
Hymn jest śpiewany na każdym apelu szkolnym ( roboczym i uroczystym).
§68
Szkoła do celów urzędowych używa pieczęci okrągłej (dużej i małej) oraz stempla firmowego wg ustalonych wzorów.
§69
Szkoła prowadzi dokumentację kancelarii szkolnej zgodnie z odrębnymi przepisami, prowadzi składnicę akt szkolnych, gromadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą jej statutowej działalności, w szczególności zaś będącą podstawą wystawienia świadectw, duplikatów i zaświadczeń określających poziom wykształcenia byłych uczniów.
§70
Szkoła organizuje obsługę finansowo – księgową i materiałową, której zasady określają odrębne przepisy.


POWYŻSZY STATUT PO NANIESIENIU POPRAWEK I ZATWERDZENIU WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 1 września 2016r.


Rada Pedagogiczna Rada Rodziców Samorząd szkolnyOpublikował: Szkola BudkiPiaseckie
Publikacja dnia: 04.01.2017
Podpisał: Szkola BudkiPiaseckie
Dokument z dnia: 17.04.2015
Dokument oglądany razy: 1 305